Touchngo Logo TNGD Logo

Bolehkah saya diinsuranskan di bawah lebih daripada satu sijil WalletSafe?