Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah definisi bangunan dalam konteks SafeHome?