Touchngo Logo TNGD Logo

Apakah tarikh luput kad TNG saya?