Submit a request (Hantar Permintaan)

Please enter registered mobile number without '-' (Sila masukkan nombor telefon bimbit yang didaftarkan tanpa '-')

Please enter full name as per IC or Passport. (Sila masukkan nama penuh seperti dalam kad pengenalan atau passport)

Please choose the correct support type so we can better assist you. (Sila pilih jenis bantuan yang betul supaya kami boleh berikan bantuan yang lebih berkesan)

Have your eWallet account been verified ekyc? (Adakah anda telah melakukan pengesahan akaun eKYC?)

Have your email address been verified? (Adakah anda telah melakukan pengesahan email?)

Enter 12 digits without space or '-' and attach front and back copy of MyKad (Masukkan 12 digit nombor MyKad tanpa ruang atau ‘-‘ dan lampirkan salinan Mykad bahagian depan dan belakang)

Please enter your new mobile number without country code or '-', attach copy of mobile bill and MyKad (Sila masukkan nombor telefon bimbit tanpa kod negara atau '-', lampirkan salinan penyata bil telefon dan MyKad)

Please enter registered IC no/Passport without '-' (Sila masukkan no ID/Passport pendaftaran tanpa '-')

Enter the amount. (Ex. 100 or 99.88)

Please enter the transaction date.

Please specify nature of request (Sila nyatakan permintaan anda)

Please enter the details of your request. (Sila masukkan maklumat terperinci mengenai permintaaan anda)

Kindly provide Original Copy and NOT Black & White IC/ Passport. Please Cross and write "For TNGD Use ONLY" (Sila berikan salinan ASAL dan BUKAN Fotokopi hitam & putih IC/ Passport. Sila palang dan tuliskan "Untuk Penggunaan TNGD SAHAJA")

Kindly provide copy of your current Phone Bill Prepaid/ Postpaid Statement showing name and mobile number (Sila berikan salinan Bil Telefon Pascabayar / Prabayar yang sedang digunakan yang menunjukkan nama dan no telefon)

Tambah fail atau lepaskan fail di sini