Touchngo Logo TNGD Logo

21. Will I be informed if I do not qualify?