Touchngo Logo TNGD Logo

Why I not receive full refund?