Touchngo Logo TNGD Logo

Will I be informed if I do not qualify?